Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Микро и нано технологии (МНТ) Компјутерски потпомогнат дизајн на интегрирани кола

Компјутерски потпомогнат дизајн на интегрирани кола

Предмет: Компјутерски потпомогнат дизајн на интегрирани кола

Код: 3ФЕИТ12003

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Славка Цанова

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на овој курс е студентот да се запознае со техниките на дизајнирање на CMOS интегрирани кола и системи со помош на CAD алатки. За таа цел студентот ќе биде оспособен да моделира и симулира хардвер со помош на VHDL и ќе биде оспособен за проектирање на интегирани системи на физичко ниво (со користење на програмскиот пакеt Cadence).

Содржина на предметната програма: Вовед во микроелектроника - интегрирани кола и VLSI дизајн.  Моделирање на хардвер со VHDL. Алгоритми и структури. Верификација на модели. Проектирање на физичките системи (на транзисторско ниво) со помош на програмскиот пакет CADENCE. Примери во CMOS технологија.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

K. Laker and W. Sansen

Design of Analog Integrated Circuits and Sensors

MacGrawHill

1994

2

J. Rabaey

Digital Integrated Circuits - A Design Perspective

Prentice Hall

1996

3

Weste and Harris

CMOS VLSI Design, 4th edition

Addison-Wesley/Pearson

2010