Лични алати
Пријави се

Карактеризација на микро и нано-елементи

Предмет: Карактеризација на микро и нано-елементи

Код: 3ФЕИТ08007

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на овој предмет е да овозможи фундаментално разбирање на различни аспекти на карактеризацијата на микро, но и на молекуларно односно нано ниво, што е од особена важност за современите инженери, кои работат во областа на мирко и нанотехнологиите. Овој предмет овозможува суштинско запознавање со широк спектар на современи техники на мерење, кои се применуваат при анализа на структурата и својствата на микро и нано материјалите и уредите.

Содржина на предметната програма: Вовед: видови техники за карактеризација. Структурна карактеризација - анализа на структурата, хемискиот состав и присуството на дефекти во испитуваните микро и нано структури, која се состои од:  микроскопски техники (SEM, TEM, AFM), дифракција на рендгенски зраци XRD, спектроскопски техники (рендгенска фотоелектронска спектроскопија XPS,  Раманова спектроскопија, инфрацрвена спектроскопија со Фуриева трансформација FTIR), масена и оптичка спектроскопија. Електрична карактеризација - овозможува анализа на широк спектар на особини на микро и нано уредите: густина и распределба на носителите на полнеж, карактеристични вредности на отпорот, напон на вклучување и напон на рамни зони, присуство на оксидни и меѓуповршински полнежи, доверливост на уредите. Видови електрични мерења: импедансна анализа, струјно-напонски мерења, капацитетни мерења, високо-фреквентни и квазистатички мерења, како и мерења на температурната зависност на електричните параметри.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

3. David Brandon and Wayne D. Kaplan

Microstructural Characterization of Materials

Wiley

2008

2

Helmut Günzler and Alex Williams

Handbook of Analytical Techniques

Wiley

2002

3

1. C. Richard Brundle, Charles A. Evans Jr., Shaun Wilson

Encyclopedia of Materials Characterization

Butterworth-Heinemann Publishers

1992