Лични алати
Пријави се

Микро и нано технологии (МНТ)

Структура на студиската програма за втор циклус студии по Микро и нано технологии


Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

 

Програмата нема задолжителни предмети

 

 

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

3.

Изборен предмет 3

3+0+0+3

6

4.

Изборен предмет 4

3+0+0+3

6

5.

Изборен предмет 5

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на микро и нано технологии

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус студии Микро и нано технологии


Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Од микроелектроника до наноелектроника

3+0+0+3

6

2.

Компјутерски потпомогнат дизајн на интегрирани кола

3+0+0+3

6

3.

Термичка анализа и проектирање на микроелектронски кола

3+0+0+3

6

4.

Микро и нано сензори

3+0+0+3

6

5.

Проектирање микро и нано системи

3+0+0+3

6

6.

Проектирање системи со аналогни и комбинирани сигнали

3+0+0+3

6

7.

Моделирање и симулација на полупроводнички електронски елементи

3+0+0+3

6

8.

Наноматеријали и наноструктури

3+0+0+3

6

9.

Карактеризација на микро и нано елементи

3+0+0+3

6

10.

Нанометрологија и стандардизација

3+0+0+3

6

11.

Оптички комуникации

3+0+0+3

6

12.

Стохастички диференцијални равенки

3+0+0+3

6

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на микро и нано технологии

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4