Лични алати
Пријави се

Сетила и мерни преобразувачи

Предмет: Сетила и мерни преобразувачи

Код: 3ФЕИТ03014

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Маре Србиновска

Цели на предметната програма (компетенции): Компетентен за развој и одржување на мерни системи за мерење на различни физички големини во мерната техника. Поврзување и користење на различни типови сетила со компјутеризирани мерни системи.

Содржина на предметната програма: Вовед во сензорски системи. Основни физички законитости и технологии на изработка на сетилата и преобразувачите. Мерни карактеристики и параметри на сетилата, статички и динамички. Поделба и типови сетила. Опис на поедини типови на сетила и преобразувачи. Силициумски сетила. Интерфејсинг. Интелигентни сензори, стандарди и протоколи. Линеаризација, Калибрација и самокалибрација на сетилата и преобразувачите.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Gerard Meijer

Smart Sensor Systems

Wiley

2008

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Waldemar Nawrocki

Measurement Systems and Sensors

Artech House

2005