Лични алати
Пријави се

Обработка и пренос на мерни сигнали

Предмет: Обработка и пренос на мерни сигнали

Код: 3ФЕИТ03010

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Маре Србиновска

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на познавања од обработка и пренос на мерни сигнали. Развој на системи за аквизиција на податоци.

Содржина на предметната програма: Видови мерни сигнали и нивно генерирање. Аналогно дигитална конверзија на мерен сигнал. Мултиплексирање и теорија на семплирање. Пречки при пренос на мерни сигнали и начин за нивно потиснување. Системи за собирање мерни податоци. Пренос на мерни сигнали и мерни податоци. Заштита на мерниот сигнал во тек на пренос. Приказ, прием на мерни сигнали и нивна обработка.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. W. Tippie

“VXI Data Acquisition Handbook”

Kinetic Systems Company

2000

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Gabriele D’Antona, Alessandro Ferrero

Digital Signal processing for measurement systems

Springer

2006