Лични алати
Пријави се

Нанометрологија и стандардизација

Предмет: Нанометрологија и стандардизација

Код: 3ФЕИТ08018

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Христина Спасевска

Цели на предметната програма (компетенции): Здобивање знаења од областа на метрологијата на нанотехнологиите, карактеризацијата на наноструктутите и стандардизцијата со цел индустриско добивање на нанопроизводи.

Содржина на предметната програма: Вовед во метрологијата на микро и нанотехнологиите.Терминологија и номенклатура во нанотехнологиите. Метролошки техники за мерење на нано вредности и ограничувачки фактори. Мерење на еднодимензионални, дведимензионални и тридимензионални структури. Неодреденост при мерњее на нано димензии. Метролошки принципи за индустриско добивање на нано производи. Стандарди во нанотехнологиите, основни области на стандардизацијата во нанотехнологиите.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Richard Leach

Fundamental Principles of Engineering Nanometrology

William Andrew

2009

2

Vladimir Murashov, John Howard

Nanotechnology Standards

Springer

2011

3

Günter Wilkening, Ludger Koenders

Nanoscale Calibration Standards and Methods

John Wiley & Sons

2006

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

David J. Whitehouse

Handbook of Surface and Nanometrology

Taylor & Francis

2010

2

Wei-Hong Zhong

Nanoscience and Nanomaterials: Synthesis, Manufacturing and Industry Impacts

DEStech Publications, Inc

2012