Лични алати
Пријави се

Наноматеријали и наноструктури

Предмет: Наноматеријали и наноструктури

Код: 3ФЕИТ08017

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Христина Спасевска

Цели на предметната програма (компетенции): Здобивање на знаења поврзани со фундаменталните својства наноматеријалите и наноструктурите што користат во системи со нанодимензиии и нивно оптимизирање за примена во енергетика, електрониката, роботиката и автоматиката.

Содржина на предметната програма: Видови и класификација на наноматеријалите. Техннологии за контролирано добивање на наноструктури. Нултидимензионални наноструктури: наночестички. Еднодимензионални наноструктури: нановлакна и наноцевки. Дводимензионални наноструктури: тенки филмови. Функционални наноматеријали: јаглеродни фулерени и наноцевки, микро и мезопорозни материјали, органски/неоргански хибридни материјали и нанокомпозити. Органски и полимерни наноматеријали. Карактеризација и својства на наноматеријалите. Примена на наноматеријалите за заштита на животната средина. Влијание на наноматеријалите на животната средина. Примена на наноматеријалите и наноструктурите за добивање нанометарски системи за примена во енергетиката, електрониката, роботиката и автоматиката.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Guo-Zhong Cao, Ying Wang

Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications (2Nd Edition)

World Scientific

2011

2

Sudipta Seal

6. Functional Nanostructures: Processing, Characterization, and Applications

Springer

2008

3

Zhen Guo, Zhen Guo, Li Tan

4. Fundamentals and Applications of Nanomaterials

Artech House

2009

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Hideo Hosono, Yoshinao Mishima, Hideo Takezoe, Kenneth J.D. MacKenzie

Nanomaterials: Research Towards Applications

Elsevier

2006

2

Xiaohua Huang

Nanotechnology Research: New Nanostructures, Nanotubes and Nanofibers

Nova Publishers

2007

3

Katsuhiko Ariga, Paul O'Brien, Harry Kroto, Harold Craighead

Manipulation of Nanoscale Materials: An Introduction to Nanoarchitectonics

Royal Society of Chemistry

2012