Лични алати
Пријави се

Метрологија на геометриски величини

Предмет: Метрологија на геометриски величини

Код: 3ФЕИТ12011

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Миколај Кузиновски

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења во областа на  метрологијата на геометриските големини, методите и опремата за мерење, како и за обработка на резултатите од мерењето.

Содржина на предметната програма: Запознавање со основите на метрологијата и метрологијата на геометриските големини карактеристични за избрани вообичаени машински делови. Методи и опрема за мерење на геометриски големини (должина, агол, рапавост). Менаџмент со процесите на мерење и со мерната опрема. Компјутерско потпомогнато мерење и обработка на резултатите од мерењето.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Helmut Günzler and Alex Williams

Handbook of Analytical Techniques

Wiley VCH

2002

2

Robert K. Boyd, Cecilia Basic, Robert A. Bethem

Trace Quantitative Analysis by Mass Spectrometry

John Wiley & Sons

2008

3

David Brandon and Wayne D. Kaplan

Microstructural Characterization of Materials

Wiley

2008