Лични алати
Пријави се

Мерноуправувачки системи

Предмет: Мерноуправувачки системи

Код: 3ФЕИТ03008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+1

Наставник: Вон. проф. д-р Живко Коколански

Цели на предметната програма (компетенции): Познавање на технолошките и техничките аспекти на работата и користењето на мерноуправувачки системи. Компетентен за проектирање, развој и одржување на мерноуправувачки системи за различни сложени системи и процеси.

Содржина на предметната програма: Основни елементи на мерноуправувачките системи. Мерни сетила: пасивни сетила, паметни сетила, микроелектромеханички сетила. Електрични кола за кондиционирање. Аналогно-дигитални и дигитално-аналогни конвертори. Актуатори, регулатори и мотори. Програмабилни логички управувачи. Процесни мерења и управување.  Дефинирање на барањата и проектирање на мерноуправувачки системи. Студиски примери на мерноуправувачки системи.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

W. C. Dunn

Instrumentation, Sensors and Process Control

Artech House

2006

2

Zaguril Haq

Applied Measurement Systems

In Tech

2012

3

N. E. Battikha

The Condensed Handbook of Measurement and Control, Third Edition

ISA

2007

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

John Bentley

Principles of Measurement Systems

Pearson Education

2005