Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Метрологија и менаџмент на квалитет (ММК) Компјутеризирани мерени системи и виртуелна инструментација

Компјутеризирани мерени системи и виртуелна инструментација

Предмет: Компјутеризирани мерени системи и виртуелна инструментација

Код: 3ФЕИТ03002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+1

Наставник: Вон. проф. д-р Живко Коколански

Цели на предметната програма (компетенции): Здобивање знаења за компјутерско-базирани мерни системи, нивни карактеристики и архитектури. Разбирање на карактеристики на системите за аквизиција на податоци. Разбирање на процесот за дизајн, имплементирање, документирање и тестирање на виртуелни мерни инструменти.

Содржина на предметната програма: Вовед во компјутерско-базирани мерни системи.  Концепти за скалабилност, читливост и одржливост при развојот на виртуелни мерни инструменти. Техники за минимизирање на времето за развој на виртуелна инструментација и подобрување на стабилност. Напредни програмски архитектури и синхронизација. Мултитридинг и мултитаскинг концепти кај компјутерските мерни системи. Пренос на мерни податоци во компјутеризирани мерни системи. Комуникациски стандарди и инструментациски драјвери.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Rick Bitter,‎ Taqi Mohiuddin,‎ Matt Nawrocki

LabView: Advanced Programming Techniques, Second Edition

CRC Press

2006

2

Maurizio Di Paolo Emilio

Data Acquisition Systems: From Fundamentals to Applied Design

Springer

2013

3

Dan Necsulescu,‎ R. Baican

Applied Virtual Instrumentation

WIT Press

2000

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

National Instruments

LabVIEW Core 3

National Instruments

2014

2

J.Beyon

Labview Programming, Data Acqusition and Analysis

Prentice Hall

2001