Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Метрологија и менаџмент на квалитет (ММК)

Метрологија и менаџмент на квалитет (ММК)

Структура на студиската програма за втор циклус студии по Метрологија и менаџмент на квалитет


Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Принципи на метрологија и менаџмент на квалитет

3+0+0+3

6

2.

Мерна неодреденост и калибрација

3+0+0+3

6

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

3.

Изборен предмет 3

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на метрологија и менаџмент на квалитет

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус студии Метрологија и менаџмент на квалитет


Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Дигитално процесирање на сигнали

3+0+0+3

6

2.

Законска и индустриска метрологија

3+0+0+3

6

3.

Компјутеризирани мерни системи и виртуелна инструментација

3+0+0+3

6

4.

Компјутерски и нумерички методи во метрологија

3+0+0+3

6

5.

Контрола на квалитет

3+0+0+3

6

6.

Мерни системи во електроенергетика

3+0+0+3

6

7.

Мерноуправувачки системи

3+0+0+3

6

8.

Методи и инструментални техники кај квантитативна анализа на материјали

3+0+0+3

6

9.

Метрологија на геометриски величини

3+0+0+3

6

10.

Мониторинг на животна и работна средина

3+0+0+3

6

11.

Наноматеријали и наноструктури

3+0+0+3

6

12.

Нанометрологија и стандардизација

3+0+0+3

6

13.

Обезбедување на квалитет во радијациона дозиметрија

3+0+0+3

6

14.

Обработка и пренос на мерни сигнали

3+0+0+3

6

15.

Програмабилна инструментација

3+0+0+3

6

16.

Проектен менаџмент

3+0+0+3

6

17.

Сетила и мерни преобразувачи

3+0+0+3

6

18.

Техники за недеструктивно тестирање

3+0+0+3

6

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на метрологија и менаџмент на квалитет

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4