Лични алати
Пријави се

Теорија на кодирање и сигурносни комуникации

Предмет: Теорија на кодирање и сигурносни комуникации

Код: 3ФЕИТ10036

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Александар Ристески

Цели на предметната програма (компетенции): Подготвеност за подлабока анализа на кодови и кодни шеми; примена на кодни техники во различни технологии и системи; подлабока анализа на криптографски протоколи, алгоритми и сигурносни механизми и нивна примена во ИКТ системи. Подготвеност да се занимава и со научно-истражувачка работа во овие области.

Содржина на предметната програма: Преглед на современи кодни техники: примена на кодни шеми во оптички / безжични-мобилни/сателитски комуникациски и ИКТ системи. Анализа на перформанси на различни кодови: Reed-Muller, BCH, Reed-Solomon, LDPC и др. Анализа на перформансите на конкатенирани кодни шеми и итеративно декодирање. Нови трендови во кодните техники. Напредни криптографски техники за обезбедување на сигурносни комуникации. Сигурносни аспекти на современи ИКТ системи. Стеганографски техники, анализа и примена.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Tom Richardson, Ruediger Urbanke

Modern Coding Theory

Cambridge University Press

2008

2

Darel Hankerson, Alfred Menezes, Scott Vanstone

Guide to Elliptic Curve Cryptography

Springer

2004

3

Alexander Sergienko

Quantum communications and cryptography

CRC

2005

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

-

Статии од меѓународни списанија и зборници на меѓународни конференции, стандарди, препораки и друга литература.

-