Лични алати
Пријави се

Софтверски дефинирани мрежи

Предмет: Софтверски дефинирани мрежи

Код: 3ФЕИТ10029

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Борислав Поповски, Вон. проф. д-р Перо Латкоски

Цели на предметната програма (компетенции): Проучување на новиот концепт на телекомуникациски мрежи со централизиран телекомуникациски софтвер за контрола на однесувањето на целата мрежа.

Содржина на предметната програма: Вовед во софтверски дефинирани мрежи (Software Defined Networking - SDN). Потреба од нова мрежна архитектура. Активни телекомуникациски мрежи и архитектури. Податочна рамнина кај SDN. Контролна рамнина кај SDN. Скалабилни и флексибилни податочни мрежи (VL2). OpenFlow-базирани софтверски мрежи. SDN имплементациски модели. Софтверски екстензии за сигурност (FortNox), за безжични комуникации (OpenRadio, Odin), за мрежни функции (BigData, RouteFlow), за балансирање на сообраќај, за енергетска ефикасност. Мрежна визуелизација. Мрежна виртуелизација (OpenVSwitch). Апликации во телекомуникацискиот пазар. Примена кај мобилните мрежи.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Paul Goransson,‎ Chuck Black

Software Defined Networks: A Comprehensive Approach

Morgan Kaufmann

2014

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Jim Doherty

SDN and NFV Simplified: A Visual Guide to Understanding Software Defined Networks and Network Function Virtualization

Addison-Wesley Professional

2016