Лични алати
Пријави се

Мерења во Интернет

Предмет: Мерења во Интернет

Код: 3ФЕИТ10016

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Марко Порјазоски

Цели на предметната програма (компетенции): Кандидатите ќе бидат оспособени за дизајн и имплементација на системи за мерење и анализа на перформанси на IP базирани мрежи.

Содржина на предметната програма: Потреба од мерења во Интернет. Практични предизвици на мерењата во Интернет. Избор на физичка локација за мерењата. Мерења во јадрените мрежи. Мерења во пристапните мрежи. Мерења низ протоколните нивоа. Мерења на Интернет инфраструктурата. Томографија на Интернет.  Мерења на перформансите на мрежата. Активни и пасивни алатки за мерење. Мерење на сообраќај од различни апликации: DNS, web, P2P, VoIP, IPTV. Анонимност на мерните податоци. Сигурносни аспекти на мерењата.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Mark Crovella, Balachander Krishnamurthy

Internet Measurement: Infrastructure, Traffic and Applications

Wiley

2006

2

Stênio Fernandes

Performance Evaluation for Network Services, Systems and Protocols

Springer

2017

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Antonio Nucci, Konstantina Papagiannaki

Measurement and Management of Large-Scale IP Networks: Bridging the Gap Between Theory and Practice

Cambridge University Press

2008

2

/

Избрани научни трудови од списанија и конференции