Лични алати
Пријави се

Енергетски ефикасно омрежување

Предмет: Енергетски ефикасно омрежување

Код: 3ФЕИТ10009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Лилјана Гавриловска

Цели на предметната програма (компетенции): Разбирање на основите на енергетски ефикасно омрежување и осособување за изработка на идејни решенија за интелегентно и ефикасно омрежување.

Содржина на предметната програма: Поим за енергетска ефикасност во телекомуникациите. Фундаментални концепти, архитектура и модели. Механизми за енергетска ефикасност на физичко, MAC и мрежно ниво. Алгоритми за energy harvesting во безжични мрежи. Преглед на енергетски ефикасни решенија во современите безжични мрежи (целуларни, сензорски, ad-hoc и хетерогени мрежи). Управување со Smart Grid околина. Генерални рамки за евалуација на енергетска ефикасност (E3F) на телекомуникациски системи (системски, ресурсни и сообраќајни модели, релевантни метрики и Case studies: Енергетска ефикасност во LTE). Нови стандарди и стандардизациски активности за енергетски ефикасни мрежи. Истражувања во областа, минати, тековни проекти и идни насоки.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

F. R. Yu, X. Zhang, V. C. M. Leung

Green Communications and Networking

CRC Press

2012

2

J. Wu, S. Rangan, H. Zhang

Green Communications: Theoretical Fundamentals, Algorithms and Applications

CRC Press

2012

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

M. Poniatowski

Foundation of Green IT: Consolidation, Virtualization, Efficiency and ROI in the Data Center

Prentice Hall,

2009