Лични алати
Пријави се

Бизнис менаџмент во телекомуникациите

Предмет: Бизнис менаџмент во телекомуникациите

Код: 3ФЕИТ10004

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Александар Ристески

Цели на предметната програма (компетенции): Се очекува студентот да ги разбира основните концепти од телекомуникацискиот бизнис и економските и регулаторните аспекти на телекомуникациите. Се очекува да ги знае основите за регулатива, анализи на пазарот, менаџмент на проекти, креирање и примена на модели и стратегии за телеком оператори, развој на нови продукти, услуги и пазари и нивна основна финансиска анализа; подготовка на business case. Се очекува да биде подготвен да се занимава и со научно-истражувачка работа во овие области.

Содржина на предметната програма: Преглед на развојот на телекомуникацискиот бизнис, технологии и сервис. Регулативата како рамка за делување на телекомуникациските компании. Монопол и конкуренција. Сегментација на телеком пазарите. Бизнис модели на организација на телеком оператори. Елементи на телекомуникациски бизнис менаџмент: менаџмент на проекти/процеси, човечки ресурси, одлуки, ризици, брендови, сигурност итн. Стратегии за развој и планирање на телекомуникациски бизнис. Истражување и технолошки развој. Патентирање. Развој на нови продукти и сервиси. Финансиски анализи. Подготовка на business case. Елементи на бизнис план. Маркетинг. Предизвици и деловни можности на нови телеком оператори. Спојувања и аквизиции на телеком оператори. Трендови во телекомуникацискиот пазар. Влијание на подемот на комуникациско-информациските технологии врз трендовите во телекомуникацискиот бизнис и општеството.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

H. M. Schoening

Business Management of Telecommunications

Prentice Hall

2004

2

S. Majumdar, I. Vogelsang, M. Cave

Handbook of Telecommunications Economics, Vol. 1 and 2

North Holland

2006

3

I. Walden

Telecommunications Law and Regulation

Oxford University Press

2012

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

R. Esmailzadeh

Broadband Wireless Communications Business

John Wiley & Sons

2006

2

Јан Валден

Телекомуникациско право и регулатива

Арс Ламина

2009

3

-

Статии од меѓународни списанија и зборници на меѓународни конференции, стандарди, препораки, закони и други национални и меѓународни нормативни акти, и друга литература.

-