Лични алати
Пријави се

Апликативна теорија на графови

Предмет: Апликативна теорија на графови

Код: 3ФЕИТ08001

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Весна Андова

Цели на предметната програма (компетенции): Усвојување на основните поими од теорија на графови и  различни модели на случајни графови.  Изучување на различни мери кај големите графови (комплексни мрежи)  и нивна примена кај различни реални мрежи.

Содржина на предметната програма: Вовед во терија на графови.  Веројатностна метода: основна метода, линеарност на математичко очекување, втор момент. Ердош-Рени-ев модел на случајни графови. Прагова функција.  Проток. Големи мрежи: мал свет, бескални мрежи, самослични мрежи. Мери за централност и важност, ранливост на мрежи, корелација на степените на темињата, коефициент на групирање и други мери. Идентификација на заедници и мотиви. Динамика на мрежи. Биолошки мрежи. Програмски пакет Pajek. Фулерени  и наноцевки како графовски структури.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A. Bondy, U.S.R. Murty

Graph Theory

Springer

2008

2

M. Newmann

Networks: An Introduction

Oxford University Press

2010

3

E.Estrada

The Structure of  Complex Networks

Oxford University Press

2012

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

R. Distel

Graph Theory

Springer-Verlag

2010

2

U. Brandes, T. Erlebach

Network Analysis: Methodological Foundations

Springer

2005