Лични алати
Пријави се

8 - Компјутерски мрежи - Интернет на нешта (8-КМ-ИНН)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма: 8-Компјутерски мрежи - Интернет на нешта (8-КМ-ИНН)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа компјутерски мрежи – интернет на нешта

За да ова се постигне во студиската програма, покрај неопходните аспекти за проектирање и реализација на компјутерски мрежни системи и уреди, ќе бидат опфатени и следните тековно многу актуелни аспекти и подрачја кои се вметнати во целите за развој на компјутерските технологии на Европската комисија:

 • Развој на идни валидни модели за раководење и управување на Internet of things (IOT);
 • Политички, економски и социјални придобивки од Internet of things (IOT);
 • Internet of things (IOT) мобилни уреди во мрежи од следната генерација;
 • Управување и распределба на фреквентниот спектар и Internet of things (IOT);
 • Ад-хок граѓански апликации и архитектури;
 • Раководење, стандарди и надежност;
 • Етички норми и Internet of things (IOT);
 • Заштита и безбедност на корисниците;
 • Безбедност на уредите;
 • Интелигентни системи и големи податочни множества;
 • Напредна анализа на податоци со методи од машинско учење

Потребата од образовани кадри од подрачјето на Компјутерски мрежи е забележлива во академската и стручната јавност на универзитетите во светот, но е особено изразена во индустријата.

Наставната содржина на вториот циклус студии од Компјутерски мрежи ќе им овозможи на студентите стекнување на: вештини за анализа, проектирање и имплементација на интелигентни компјутерски мрежи и системи кои ги вклучуваат најновите технологии од повеќе области – компјутерски мрежи, сензори и сензорски системи обработка на податоци со помош на методи од машинско учење и вештачка интелигенција, информациони системи, бази на податоци, мултимедиски системи, игри и забава, како и оспособеност за работа во интередисциплинарни тимови врвни на светско ниво.

Во услови на перманентен научен и техничко-технолошки напредок се зголемува потребата за развој на Компјутерски мрежи – Internet of Things.

Студиите би им овозможиле на студентите и понатамошни сопствено неформално образование од областа на компјутерските мрежи и системи (курсеви, обуки,...), но и продолжување на своето формално образование на трет циклус на студии, докторски студии.

Магистрите по Компјутерски мрежи – Internet of Things ќе бидат оспособени за работа во сите сфери на едно модерно автоматизирано и информатичко општество, а пред се во здравството, транспортот, потрошувачката електроника, мобилни уреди и системи, потоа информатичките и телекомуникациските компании, компаниите кои произведуваат и сервисираат системи за мониторинг, компаниите кои се бават со автоматизирано производтство на материјални добра, транспорт и сл.

Овој модул создава кадар, кој сите овие сектори го препознаваат како фундаментално важен за нивниот успешен развој.

Магистрите по Компјутерски мрежи – Интернет на нешта особено може да придонесат во научно-истражувачката работа и наставната работа на Универзитетите, научните институти, истражувачките центри и др.

По завршувањето на оваа студиска програма кандидатите ќе можат:

 • Да проектираат компјутерски мрежи и мрежни системи во сите подрачја на нивна примена: компјутерските технологии, медицината, транспортот, мултимедијата, индустријата за игри и забави и слично;
 • Да развиваат нови области на примена и да ги усовршуваат постојните;
 • Да можат да учествуваат во теоретското моделирање, симулација, развој и примена на системи и процеси во ова подрачје;
 • Да можат рамноправно да учествуваат во врвните светски развојни интердисциплинарни тимови од подрачјето.

Задолжителни предмети - Програмата нема задолжителни предмети


ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Изборните предмети 1 и 2 се избираат од листата А.

Изборните предмети 3 и 4 се избираат од листата А или од листата Б.

Изборниот предмет 5 се избира од листата Б, или од листата на сите наставни предмети застапени на единицата на универзитетот.

 

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

 

Изборен предмет 1

6

3+0+0+3

180

 

Изборен предмет 2

6

3+0+0+3

180

 

Изборен предмет 3

6

3+0+0+3

180

 

Изборен предмет 4

6

3+0+0+3

180

 

Изборен предмет 5

6

3+0+0+3

180

Изборни предмети - Листа А

*Задолжително се избираат најмалку два од предложените изборни предмети од листата А

3ФЕИТ07001

Безбедност и надежност на компјутерско комуникациски системи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07003

Интернет на нешта

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07006

Наменски и современи компјутерски мрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07021

Стандарди и протоколи за Интернет на нешта

6

3+0+0+3

180

Изборни предмети - Листа Б

** Се избираат најмногу три од предложените изборни предмети од листата Б, зависно од бројот на избрани предмети од листата  А

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ08001 Апликативна теорија на графови

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07002

Интелигентни информациони системи и големи податочни множества

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07005

Моделирање и симулација – проценка на перформанси

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07008

Напредна анализа на податоци со методи од машинско учење

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10019

Напредни апликации за мобилни уреди

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ11005

Напредни веб технологии и сервиси

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07009

Напредни концепти на виртуелизација

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07011

Обработка на сензорски податоци во Интернет на нешта

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07013

Пресметувања со високи перформанси

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07014

Пресметување во grid и облак

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08025

Применета алгебра

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07015

Проектирање и анализа на повеќе-гигабитни безжични локални мрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07016

Проектирање на паметни уреди за Интернет на нешта

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07017

Сензорски, безжични и мобилни компјутерски мрежи и системи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07019

Складишта и наменска обработка на податоци

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07020

Софтвер за НКС и мрежи

6

3+0+0+3

180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

3ФЕИТ08

Истражувачки проект од областа на компјутерските мрежи - интернет на нешта

6

0+0+0+6

180

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

2+0+0+28

900