Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Компјутерски мрежи - Интернет на нешта (КМ-ИНН)

Компјутерски мрежи - Интернет на нешта (КМ-ИНН)

Структура на студиската програма за втор циклус студии по Компјутерски мрежи - Интернет на нешта


Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

 

Програмата нема задолжителни предмети

 

 

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

3.

Изборен предмет 3

3+0+0+3

6

4.

Изборен предмет 4

3+0+0+3

6

5.

Изборен предмет 5

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на компјутерските мрежи-интернет на нешта

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус студии Компјутерски мрежи - Интернет на нешта


Изборните предмети 1 и 2 се избираат од листата А.

Изборните предмети 3 и 4 се избираат од листата А или од листата Б.

Изборниот предмет 5 се избира од листата Б, или од листата на сите наставни предмети застапени на единицата на универзитетот.

 


Изборни предмети I семестар (Листа А)

Предмет

часови

кредити

1.

Безбедност и надежност на компјутерско комуникациски системи

6

3+0+0+3

2.

Интернет на нешта

6

3+0+0+3

3.

Наменски и современи компјутерски мрежи

6

3+0+0+3

4.

Стандарди и протоколи за Интернет на нешта

6

3+0+0+3

* Задолжително се избираат најмалку два од предложените изборни предмети од листата А

Изборни предмети I семестар (Листа Б)

Предмет

часови

кредити

1.

Апликативна теорија на графови

6

3+0+0+3

2.

Интелигентни информациони системи и големи податочни множества

6

3+0+0+3

3.

Моделирање и симулација – проценка на перформанси

6

3+0+0+3

4.

Напредна анализа на податоци со методи од машинско учење

6

3+0+0+3

5.

Напредни апликации за мобилни уреди

6

3+0+0+3

6.

Напредни веб технологии и сервиси

6

3+0+0+3

7.

Напредни концепти на виртуелизација

6

3+0+0+3

8.

Обработка на сензорски податоци во Интернет на нешта

6

3+0+0+3

9.

Пресметувања со високи перформанси

6

3+0+0+3

10.

Пресметување во grid и облак

6

3+0+0+3

11.

Применета алгебра

6

3+0+0+3

12.

Проектирање и анализа на повеќе-гигабитни безжични локални мрежи

6

3+0+0+3

13.

Проектирање на паметни уреди за Интернет на нешта

6

3+0+0+3

14.

Сензорски, безжични и мобилни компјутерски мрежи и системи

6

3+0+0+3

15.

Складишта и наменска обработка на податоци

6

3+0+0+3

16.

Софтвер за НКС и мрежи

6

3+0+0+3

** Се избираат најмногу три од предложените изборни предмети од листата Б, зависно од бројот на избрани предмети од листата  А

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на компјутерски мрежи- интернет на нешта

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4