Лични алати
Пријави се

22 - Интернет и мобилни сервиси и апликации (22-ИМСА)

Студиска програма: 22-Интернет и мобилни сервиси и апликации (22 – ИМСА)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршен прв циклус на академски студии и освоени 240 ЕКТС кредити, или завршени додипломски студии во траење од најмалку 8 семестри пред воведувањето на ЕКТС на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа интернет и мобилни сервиси и апликации

Секторот на информациско-комуникациските технологии е во постојан пораст. Побарувачката за магистри профилирани во областа на Интернет и мобилни сервиси и апликации на пазарот на трудот во Република Македонија е голема, а со тоа и оправданоста за воведување на ваква студиска програма. Целта на студиската програма е да произведе кадар кој ќе биде носител на развојот на ИКТ секторот и севкупната економија  во Република Македонија.

Кандидатот кој магистрирал на оваа студиска програма може да продолжи со докторски студии во истата или слична научна област.

Широката научна основа може да му помогнат на кандидатот успешно да работи / да се преориентира и во други научни области од областа на техничките науки.

Програмата го оспособува кандидатот за претприемаштво и основање на нови бизниси во областа на информациско-комуникациските технологии.

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ10019

Напредни апликации за мобилни уреди

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ11005

Напредни веб технологии и сервиси

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07010

Напредни стандарди за складирање  и обработка на податоци

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 1

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 2

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ10007

Експериментални и развојни платформи за ИКТ системи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10011

ИКТ решенија за паметно општество

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10012

Интелигентни безжични инфраструктури: технологии и апликации

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07002

Интелигентни информациони системи и големи податочни множества

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10013

Квантни комуникации и квантни пресметки

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07004

Когнитивно пресметување во ИКТ

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07007

Наменски процесори

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10020

Напредни интернет технологии

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07009 Напредни концепти на виртуелизација

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10022 Напредни техники за обработка на комуникациски податоци во мобилни и безжични мрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07011 Обработка на сензорски податоци во Интернет на нешта

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10024 Позиционирање и технологии за мобилност

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07016 Проектирање на паметни уреди за Интернет на нешта

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07018 Системи за дигитални трансакции

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10029 Софтверски дефинирани мрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07021 Стандарди и протоколи за Интернет на нешта

6

3+0+0+3

180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

3ФЕИТ022

Истражувачки проект од областа на интернет и мобилни сервиси и апликации

6

0+0+0+6

180

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

2+0+0+28

900