Лични алати
Пријави се

Енергетска електроника (ЕНЕЛ)

Структура на студиската програма за втор циклус студии по Енергетска електроника


Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Енергетски електронски компоненти и преобразувачи

3+0+0+3

6

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

3.

Изборен предмет 3

3+0+0+3

6

4.

Изборен предмет 4

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на енергетската електроника

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус студии Енергетска електроника


Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Енергетски електронски елементи

3+0+0+3

6

2.

Проектирање на прекинувачки извори за напојување

3+0+0+3

6

3.

Проектирање на енергетски конвертори

3+0+0+3

6

4.

Проектирање согласно со стандардите – PFC & EMC

3+0+0+3

6

5.

Преобразувачи со прелевање електричен полнеж

3+0+0+3

6

6.

Моделирање на електромоторни погони

3+0+0+3

6

7.

Векторско управување на МНС

3+0+0+3

6

8.

Проектирање и градба на фотоволтаични системи

3+0+0+3

6

9.

Проектирање системи со 8-битни микроконтролери

3+0+0+3

6

10.

Проектирање системи со FPGA

3+0+0+3

6

11.

Современи системи на управување

3+0+0+3

6

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на енергетската електроника

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4