Лични алати
Пријави се

Проектирање и градба на фотоволтаични системи

Предмет: Проектирање и градба на фотоволтаични системи

Код: 3ФЕИТ04017

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Димитар Димитров

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на познавања за избор на најсоодветна конфигурација и димензионирање на фотоволтаични системи, примена на заштитни уреди и мерки, подесување на компонентите. Оспособеност за учество во проектирање и градба на фотоволтаични системи.

Содржина на предметната програма: Компоненти на фотоволтаичните (ФВ) системи: модели и димензионирање. Конфигурации и еднополни шеми на разни видови ФВ системи. Избор на локација, начини на поставување на ФВ модулите и носечки конструкции. Избор на опрема. Просторна организација на ФВ системите и подготвителни мерки за градба. Чекори при градба на ФВ систем. Препораки за димензионирање и поставување на електричната инсталација, заштитните уреди и заземјувањето. Анализа на перформансите на ФВ системите. Системи за мониторинг и контрола. Технички услови и приклучок со електродистрибутивна мрежа. Пуштање во погон, тестирање и детекција на грешки. Содржина на проектите за ФВ системите. Изработка на документација за тековно работење и одржување.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

DGS/Berlin

Planning and Installing of Photovoltaic Systems

DGS/Berlin

2012

2

Geoff Stapelton, Susan Neill

Grid-connected Solar Electric Systems

Earthscan

2012

3

D. Rekioua, E. Matagne

Optimization of Photovoltaic Power Systems: Modelization, Simulation and Control

Springer-Verlag

2012

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

L. Castaner, S. Silvestre

Modeling Photovoltaic Systems Using PSpice

John Wiley & Sons

2002

2

Џ. Ендруз,  Н. Џели

Наука за енергетиката принципи, технологии и влијанија

Дата Понс

2007