Лични алати
Пријави се

Преобразувачи со прелевање електричен полнеж

Предмет: Преобразувачи со прелевање електричен полнеж

Код: 3ФЕИТ05013

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Јосиф Ќосев

Цели на предметната програма (компетенции): Познава класа енергетски преобразувачи базирани исклучиво врз складирање енергија во кондензатори. Владее методи за проектирање П2ЕП на плочка (on-board) и на чип (on-chip). Применува симулациони методи за проверка на проектираните преобразувачи. Проценува применливост во практични ситуации.

Содржина на предметната програма: Oбласти на примена на П2ЕП; Oсновни појави кај прелевањето полнеж; Преглед на видовите П2ЕП преобразувачи; Историски развој; П2ЕП од еднонасочен во еднонасочен напон; П2ЕП за наизменични напони; Пристапи кон анализата и дизајнот на П2ЕП; Примена на П2ЕП во интегрираните кола.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Feng Pang, Tapan Samaddar

Charge Pump Circuit Design

McGraw-Hill

2006

2

Јосиф Ќосев

Преобразували со прелевање електричен полнеж (докторска дисертација)

ФЕИТ

2001

3

Michael Douglas Seeman

A design methodology for switched capacitor converters (tech. report UCB/EECS-2009-78)

University of California at Berkeley

2009

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Mingliang Liu

Demystifying Switched- Capacitor Circuits

Elsevier Inc.

2007