Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Енергетска електроника (ЕНЕЛ) Енергетски електронски компоненти и преобразувачи

Енергетски електронски компоненти и преобразувачи

Предмет: Енергетски електронски компоненти и преобразувачи

Код: 3ФЕИТ05008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Љупчо Караџинов

Цели на предметната програма (компетенции): Со успешно положување на овој предмет, кандидатот ќе се стекне со познавања за основните компоненти, кола и уреди кои се користат во енергетската електроника, како и компетенции за проектирање и реализација на енергетски ефикасни преобразувачи на електрична енергија и системи кои се применуваат во индустријата и домаќинствата.

Содржина на предметната програма: Класификација на енергетските електронски компоненти и преобразувачи. Преглед на модерните електронски енергетски елементи и нивните основни својства. Диодни еднофазни и повеќефазни насочувачи. Мрежноуправувани еднофазни и повеќефазни насочувачи и инвертори. Четириквадрантни насочувачи. Еднофазни и трифазни автономни инвертори. Принцип на работа на напонските и струјните инвертори и нивна основна примена. Еднонасочни преобразувачи - тиристорски чопери, снижувач на напон, повишувач на напон и универзален преобразувач. Вовед во резонантни преобразувачи. Еднонасочни, еднофазни и трифазни статички прекинувачи. Наизменични преобразувачи - регулатори на напон, преобразувачи на фреквенција со природна и присилна комутација. Матрични преобразувачи. Вовед во основните принципи на заштита на енергетските електронски компоненти и преобразувачи - разладни тела, кола за придушување, напонска и струјна заштита. Преглед на примената на системите на енергетската електроника: непрекинати извори за напојување, драјвери за dc мотори, dc серво драјвери, драјвер за индукционен мотор, уреди за загревање и ладење, var компензација, инретконекција на хидро и ветрогенератори. Оптимизација на врските кај системите од енергетската електроника.

Литература:

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Гоце Љ. Арсов

Основни кола во енергетската електроника

интерна скрипта, ФЕИТ–Скопје

2000

2

Mohan N., Undeland T, Robbins W.

Power Electronics - Converters, Applications and Design, 3-rd Ed.

Wiley

2007

3

F. L. Luo, H. Ye, M. H. Rashid

Digital Power Electronics and Applications

Elsevier Academic Press

2006

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

R. W. Erickson, D. Maksimovic,

Fundamentals of Power electronics, 2nd edition

Springer

2001

2

Philip T. Krein

Elements of Power Electronics

Oxford University Press, New York

2009

3

Ewald F. Fuchs, Mohammad A.S. Masoum

Power Conversion of Renewable Energy Systems

Springer

2011