Лични алати
Пријави се

18 - Енергетска електроника (18-ЕНЕЛ)

Студиска програма: 18- Енергетска електроника (18-ЕНЕЛ)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа енергетска електроника

Практиката покажува дека застапеноста на енергетската електроника во наставните планови на додипломските студии на ФЕИТ не овозможува здобивање со заокружени познавања од оваа област. Дипломираните електро–инженери вработени во македонската индустрија често имаат потреба од подолг период на адаптација и самообука за да ги совладаат основните аспекти на енергетската електроника и нејзината примена ако тоа го бара нивното работно место. Периодот е уште подолг ако производниот процес бара нивно вклучување во проектирање на уреди со вградена енергетска електроника. Кај електро–инженерите, кои подолго време работат во ова подрачје, постои исто така потреба од проширување и обновување на знаењата со најсовремените достигнувања на енергетската електроника.

Предложените предмети на постдипломски студии ја задоволуваат потребата на македонската индустрија од соодветно едуцирани електро–инженери во областа на енергетската електроника. Едуцираните кадри на овие постдипломски студии и дисеминацијата на стекнатите познавања овозможуваат подобрувања на конкурентноста на постојната македонска индустрија во новиот амбиент на пазарната економија во регионот и пошироко.

Имајќи ја во предвид потребата од примената на Енергетската електроника во идниот техничко–технолошки развој, Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје донесе одлука за повторна акредитација на втор циклус на студии од областа Енергетска електроника.

Постдипломските студии по Енергетска електроника се стремат кон врвно европско образование и обучување на инженери, кои ќе испорачуваат автоматизирани и интелигентни системи за конверзија, управување и искористување на електричната енергија што се висококвалитетни и доверливи и ги задоволуваат потребите на локалната индустрија и индустријата воопшто. Вториот циклус на студии по Енергетска електроника има за цел да едуцира специјалисти кои ќе можат да ја понесат техничката и економската одговорност на проектирање, развој, користење и одржување на уреди и системи за конверзија, управување и искористување на електричната енергија.

Потребата од едуцирани кадри од областа Енергетска електроника е забележлива на универзитетите во светот, но и во индустријата. Наставните содржини од студиската програма Енергетска електроника се препознатливи и се застапени на следните универзитети во Европа и светот:

Во услови на перманентен научен и техничко–технолошки напредок се зголемува потребата за развој на Енергетската електроника. Овие студи им овозможуваат на студентите и понатамошни сопствено неформално образование од областа на Енергетска електроника (курсеви, обуки и слично), но и продолжување на своето формално образование на трет циклус на студии, докторски студии.

Магистрите по Енергетска електроника особено може да придонесат во научно–истражувачката работа и наставната работа на Универзитетите, научните институти и индустриските истражувачки центри.

Предложениот концепт на новата студиска програма е во согласност со режимот на студирање и Правилникот за единствени основи за организирање на постдипломски студии на Универзитетот „Светите Кирил и Методиј“ во Скопје, усогласен со нормативните акти и законските определби, како и Законот за високо образование.

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ05008

Енергетски електронски компоненти и преобразувачи

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 1

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 2

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 3

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 4

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ05007

Енергетски електронски елементи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05017

Проектирање на прекинувачки извори за напојување

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05016

Проектирање на енергетски конвертори

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05021

Проектирање согласно со стандардите – PFC & EMC

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05013

Преобразувачи со прелевање електричен полнеж

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ02018

Моделирање на електромоторни погони

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ02001

Векторско управување на МНС

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ04017

Проектирање и градба на фотоволтаични системи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05018

Проектирање системи со 8-битни микроконтролери

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05019

Проектирање системи со FPGA

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ01017

Современи системи на управување

6

3+0+0+3

180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

3ФЕИТ18

Истражувачки проект од областа на енергетската електроника

6

0+0+0+6

180

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

2+0+0+28

900