Лични алати
Пријави се

Заштеда на електрична енергија во домаќинствата и стопанството

Предмет: Заштеда на електрична енергија во домаќинствата и стопанството

Код: 3ФЕИТ02011

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Гога Цветковски

Цели на предметната програма (компетенции): Оваа предметна програма нуди знаења поврзани со имплементација на современи методи и технологии за заштеда на електрична енергија во домаќинствата и стопанството.

Содржина на предметната програма: Преглед на дел од стандардизацијата за енергетска ефикасност. Технологии за подобрување на енергетската ефикасност во домаќинствата-примена на уреди со зголемена ефикасност, инсталирање на системи за контрола и управување на електричните апарати, енергетски ефикасно осветлување, енергетски ефикасно греење и ладење, примена на обновливи извори за подобрување на енергетската ефикасност на домаќинствата (т.н. паметни куќи). Технологии за подобрување на енергетската ефикасност во стопанството - подобрување на енергетската ефикасност на енергетските трансформатори, подобрување на енергетската ефикасност на електричните мотори (примена на методологии за оптимално проектирање, примена на нови материјали и примена на технологии за зголемување на енергетската ефикасност). Подобрување на енергетската ефикасност со примена на енергетски преобразувачи и современи методологии за управување и регулација на електричните мотори, современи методологии и технологии за компензација на реактивната енергија и намалување на влијанието на вишите хармоници, примена на современи системи за индустриско загревање, ладење и вентилација.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A. Sumper, A. Baggini,

Electrical Energy Efficiency Technologies and Applications

John Willey and Sons

2012

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

H. E. Jordan

Energy-Efficient Electric Motors and Their Applications

Plenum Press

2004