Лични алати
Пријави се

Мониторинг на животна и работна средина

Предмет: Мониторинг на животна и работна средина

Код: 3ФЕИТ03009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Марија Чундева-Блајер

Цели на предметната програма (компетенции): Кандидатот да ги знае и разбира мерните постапки за најважните параметри на животната и работната средина.

Содржина на предметната програма: Вовед. Типови на мониторинг на околината. Организација на мониторингот на околината. Аналитички мерни методи за определување на параметрите на медиумите во животната и работната средина. Сетила и електрични постапки за мониторинг на притисок, брзина и проток на флуиди, температура, ниво на течности, влага, осветленост. Магнетни мерења. Биосензори. Инструментациски методи мерење на ниво на бучава и вибрации. Извори на јонизирачки зрачења и нивни биолошки ефекти. Мерни постапки за детекција на јонизирачки зрачења. Елементи на мерен систем за мониторинг. Автоматизирани мерни системи за мониторинг. Далечински мерни методи за мониторинг и детекција на загадување на животна и работна средина. Системи за аквизиција и чување на мерни податоци од мониторинг. Развој на нови платформи и техники за процесирање на мерни сигнали при детекција на потенцијални извори за контаминација и мониторинг на квалитетот на воздухот, водата и почвата. Примена на софтверски алатки при мониторинг. Обезбедување и контрола на квалитетот при мерењето на параметрите на животната и работната средина, намалување на мерната неодреденост. Калибрација на системите за мониторинг.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Krawczuk, R. Kubacki, S. Wiak, C. Lemos Antunes

Electromagnetic Field, Health and Enviroment

IOS Press, Amsterdam

2008

2

J. Gardner, V. K. Varadan. O. Awadelkarim

Microsensors, MEMS, and smart devices

John Wiley & Sons Ltd, West Sussex

2001

3

A. Morris

Measurement and Instrumentation Principles

Butterworth-Heinemann Linacre House, Oxford

2001

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

D. W. Connell

Basic concepts of environmental chemistry

CRC Press LLC, Boca Raton

1997

2

S. E. Manahan

Environmental chemistry

Lewis Publishers, Boka Raton

2000

3

W. Dargie, Ch.Poellabauer

Fundamentals Of Wireless Sensor Networks: Theory And Practice

John Wiley & Sons Ltd.

2010