Лични алати
Пријави се

Материјали за складирање и конверзија на енергија

Предмет: Материјали за складирање и конверзија на енергија

Код: 3ФЕИТ08012

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставници: Вон.проф. д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска, Проф. д-р Христина Спасевска

Цели на предметната програма (компетенции): Добивање знаење за материјалите што се користат за складирање и конверзија на енергијата. Посебен акцент е даден на најновите концепти за дизајн на материјалите, како и на технологиите за нивна примена во зголемување на енергетската ефикасност.

Содржина на предметната програма: Видови материјали за складирање и конверзија на енергијата. Методи за карактеризација и испитување на материјалите. Принцип на работа на горивните ќелии, батериите, кондезаторите и сончевите ќелии. Еколошки и економски аспекти на материјалите што се користат за складирање и конверзија на енергијата. Термодинамички процеси во материјалите, материјали за топлинска изолација и заштеда на енергија. Топлинска изолација кај енергетски пасивните згради.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Yaar Demirel

Energy: Production, Conversion, Storage, Conservation and Coupling

Springer

2012

2

D. Scherson, J. Harb, M. Tao

Fundamentals of Energy Storage and Conversion: ECS Transactions: Volume 13, Issue 17

The Electrochemical Society

2008

3

Џон Ендруз,  Ник Џели

Наука за енергетика принципи, технологии и влијанија

Дата Понс

2009

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

G. Amatucci, A. Manthiram, W. Van Schalkwijk, R. Mantz, C. Bock, V. Ramani

Nanomaterials for Energy Conversion and Storage, Issue 31

The Electrochemical Society

2008