Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој (ЕСОР) Истражувачки проект од областа на Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој

Истражувачки проект од областа на Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој

Предмет: Истражувачки проект од областа на Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој

Код: 3ФЕИТ14

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 0+0+0+6

Наставник: Сите наставници кои може да бидат ментори на студиската програма ЕСОР

Цели на предметната програма (компетенции): Да му овозможи на кандидатот индивидуална истражувачка работа со решавање на проблемот поврзан со промоција на енергетската ефикасност и одржлива иднина.

Содржина на предметната програма: Методологија на научно-истражувачката и апликативната работа. Избор и проучување на релевантна литература за истражувањето. Поставување на предмет,методи и цели на истражувањето. Дефинирање на методите на истражување. Собирање и обработка на податоци.  Поставување на експеримент. Поставување на симулациска или лабораториска околина. Подготовка на тези за пријава на магистерска работа.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

 

Трудови објавени во последните 2 години во областа на енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој.

 

 

2

 

Одбрани наслови од книгите наведени во литературата на предметите од студиската програма.

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

 

Стандарди во областа на влијанието на електричната енергија врз животната средина.