Лични алати
Пријави се

Енергија и ефикасност за одржлива иднина

Предмет: Енергија и ефикасност за одржлива иднина

Код: 3ФЕИТ06008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Снежана Чундева

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на адекватно знаење за влијанието на енергетската потрошувачка врз животната средина, како и за мерките за подобрување на енергетската ефикасност и обезбедување на одржлива иднина. Оспособен за унапредување на енергетската ефикасност и обезбедување на одржлива иднина.

Содржина на предметната програма: - Светска енергетска состојба - Историјат. Потрошувачка на енергија во светот и кај нас. Ограничени ресурси.  - Влијание на енергетската потрошувачка врз животната средина - Климатски промени, биолошки влијанија врз човек. Меѓународни регулативи и енергетска политика, национални стратегии за енергетска ефикасност и одржлив развој.  - Одржлив развој - Намалување на емисиите од стакленички гасови,  обезбедување енергија  од обновливи извори, подобрување на енергетската ефикасност.  - Енергетска ефикасност и електрична енергија. Мерки за енергетска ефикасност во индустриски сектор.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

 

REN21. 2017. Renewables 2017 Global Status Report (Paris: REN21 Secretariat). ISBN 978-3-9818107-6-9

Paris: REN21 Secretariat

17

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

James Parker and Reginald Brown

SUSTAINABLE HEATING AND COOLING

Leonardo Energy

13