Лични алати
Пријави се

Енергетски ефикасни електрични машини и трансформатори

Предмет: Енергетски ефикасни електрични машини и трансформатори

Код: 3ФЕИТ02009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Крсте Најденкоски

Цели на предметната програма (компетенции): Со успешно положување на овој предмет, кандидатот ќе се стекне со компетенции да анализира и избира, како и да проектира енергетски ефикасни електрични машини и трансформатори.

Содржина на предметната програма: Вовед во енергетска ефикасност од аспект на електричните машини и трансформатори. Класи на енергетска ефикасност за електрични машини и трансформатори. Нови тенденции во развојот и предизвици. Материјали и технологија за производство. Методологија за намалување на потрошувачката на енергија во електроенергетските уреди. Избор и примена на методи за проценка на загубите.  Режими на работа на електричните мотори од аспект на енергетската ефикасност. видови загуби. Можности и стратегии за заштеда на енергијата во погони со електрични машини. Системи за управување на електричните машини за зголемување на нивната ефикасност. Влијание на режимите на работа врз енергетската ефикасност на трансформаторите. Примена на нови технологии во производство на трансформатори за намалување на загубите и зголемување на нивната ефикасност. Постапка при избор на трансформатори.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ali Emadi

Energy-Efficient Electric Motors

Taylor & Francis

2004

2

B.W.Kennedy

Energy Efficient Transformers

McGraw-Hill Professional; 1 edition

1997

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

N. D. Sadanandan, A. H. Eltom

Energy Efficient Motors Reference Guide

University Press of the Pacific

2005

2

H.E. Jordan

Energy-Efficient Electric Motors and Their Applications

Springer, USA

1994