Лични алати
Пријави се

Енергетска ефикасност на електротермиски постројки

Предмет: Енергетска ефикасност на електротермиски постројки

Код: 3ФЕИТ06007

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Снежана Чундева

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на адекватно знаење за влијанието на електротермиските постројки врз животната средина, можностите за намалување и елиминирање на штетните влијанија. Зголемување на електротермиска ефикасност на индустриските постројки. Оспособеност за ефикасен избор на ефикасни електротермиски постапки и постројки. Оспособеност за  интегрирање на превентивните стратегиите при планирањето и развојот на индустриското производство, за намалување на причините за загадување на животната средина предизвикани од електротермиските индустриски постројки и рационализација на потрошувачката на енергија и суровински материјали.

Содржина на предметната програма: Environmental impact of electric process heating. Features of electroheating devices. Improving Process Heating System Performance. Energy efficiency of industrial electric process heating. Process control, automatization and robotization of electric process heating devices.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Sergio Lupi

Fundamentals of Electroheat Electrical Technologies for Process Heating

Springer

2017

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Different authors

Improving Process Heating System Performance: A Sourcebook for Industry i

Prepared for the United States Department of Energy

2007