Лични алати
Пријави се

Електромагнетно моделирање

Предмет: Електромагнетно моделирање

Код: 3ФЕИТ06006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Леонид Грчев

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со електромагнетно моделирање на преодни појави.

Содржина на предметната програма: • Преглед на нумерички методи во моделирање на електромагнетните појави.  Анализа на проблеми во фреквенциски и временски домен. Дефинирање на математички модел и основни релации. Методи на решавање на диференцијални равенки и интегрални равенки. Метода на конечни елементи. Метода на конечни разлики. Метода на моменти. Моделирање на транзиентни феномени. Преглед на развојот на методи за анализа на електромагнетни транзиенти во системи на проводници со концентрирани и дистрибуирани параметри. Високофреквентна и транзиентна анализа.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

P. Chowdhuri

Electromagnetic Transients In Power Systems

Wiley, N.Y.

1976

2

N.O. Sadiku

Numerical techniques in electromgnetics

2nd Ed, CRC, Boca Raton

2000

3

R. Harrington, M.V. Ianoz, T. Karlsson

Field computation by moment methods

Wiley, N.Y.

2001