Лични алати
Пријави се

Електромагнетни влијанија

Предмет: Електромагнетни влијанија

Код: 3ФЕИТ06004

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Леонид Грчев

Цели на предметната програма (компетенции): Познавање и разбирање на основите на влијанието на електромагнетните полиња врз околината и заштитата.

Содржина на предметната програма:  • Електромагнетни влијанија од атмосферски празнења. ЕМ влијанија од електроенергетски водови и инсталации. ЕМ влијанија од радио предаватели. Електромагнетна компатибилност (ЕМК). ЕМК захтеви за електронски системи. Неидеално однесување на електрични компоненти. Спектар на сигнали. Влијание со зрачење. Влијание преку проводна, капацитивна и индуктивна спрега. Преслушување. Системски дизајн за ЕМК. • Заштита со екранизирање и заземјување. Индуцирани напони и струи. Заштита на телекомуникациони постројки од опасни и штетни влијанија од електротенергетски системи. Заштита на електронска и компјутерска опрема од влијанија при атмосферски празнења.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

L. Felsen

Transient Electromagnetic Fields

Spinger, N.Y.

1976

2

F.M. Tesche, M.V. Ianoz, T. Karlsson

EMC analysis and computational models

Wiley, N.Y.

1997

3

C. Paul

Introduction to electromagnetic compatibility

Wiley, N.Y.

2004