Лични алати
Пријави се

Електромагнетни полиња во околината и нивно мерење

Предмет: Електромагнетни полиња во околината и нивно мерење

Код: 3ФЕИТ06005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Весна Арнаутовски-Тошева

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање и примена на протоколи за мерење на нејонизирачки зрачења.

Содржина на предметната програма: Основни поими во  електромагнетиката, и електромагнетните полиња. Влијанија во животна и работна околина.  Електромагнетски интеракции со биолошки системи,  механизми на интеракција. Основи на мерење на електрични и магнетни полиња, изложеност, дозиметрија. Протоколи за мерење на нејонизирачки зрачења.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

National Research Council

Possible health effects of exposure to residential electric and magnetic fields

National Academy Press, Washington DC, USA

1997

2

CIGRE Working group 36.06

Management of the EMF Issue

Cigre Session 1996, Paris, France

1996

3

IEEE Antennas and Propagation Society. Wave Propagation Standards Subcommittee on Field Strength Measurements (Corporate Author)

IEEE 291-1991 - IEEE Standard Methods for Measuring Electromagnetic Field Strength of Sinusoidal Continuous Waves, 30 Hz to 30 GHz

IEEE Standards Coordinating Committees

1991

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

 

IEEE C95.1-1991 Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GHz

IEEE Standards Coordinating Committees

1992

2

 

IEEE C95.3-2002 - IEEE Recommended Practice for Measurements and Computations of Radio Frequency Electromagnetic Fields With Respect to Human Exposure to Such Fields, 100 kHz-300 GHz

IEEE Standards Coordinating Committees

2003