Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој (ЕСОР) Еколошки и енергетски ефикасни технологии за производство на електрична енергија

Еколошки и енергетски ефикасни технологии за производство на електрична енергија

Предмет: Еколошки и енергетски ефикасни технологии за производство на електрична енергија

Код: 3ФЕИТ04003

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Софија Николова-Поцева

Цели на предметната програма (компетенции): По завршување на овој курс студентот стекнува знаења за енергетски ефикасни технологии за производство на електрична енергија и еколошки поволни технологии во правец на подобрување на енергетската ефикасност.

Содржина на предметната програма: Зголемување на енергетската ефикасност во произвдството на електрична енергија.  Нови технологии и методи за согорување на јагленот. Технологии со кои се врши физичко прочистување на јагленот пред неговото согорување во котелот на ТЕЦ. Технологии кои вршат обработка на гасовите кои настануваат при процесот на согорување пред истите да го напуштат котелот на ТЕЦ. Технологии со кои се врши обработка на излезните гасови. Технологии за горење на јагленот во флуидизиран слој. Искористување на природниот гас како енергетски ресурс и како еколошки поволно гориво. Гасни турбини и нивна примена во гасни електрани со комбиниран циклус. Постројки за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија. Еколошки прифатливи технологии за производство на електрична енергија од ОИЕ во прилог на енергетската ефикасност.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

R.Kehlhofer, B. Rukes,  F. Hannemann,  F. Stirnimann

Combined-Cycle Gas & Steam Turbine Power Plants, 3rd Edition

PennWell Corporation

2009

2

Nicholas P. Cheremisinoff

Clean Electricity Through Advanced Coal Technologies: Handbook of Pollution Prevention and Cleaner Production

Elsevier Inc.

2012

3

Gilbert M. Masters

Renewable and Efficient Electric Power Systems

John Wiley & Sons

2004

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Volker Quaschning

Understanding Renewable Energy Systems

Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

2005

2

Tony Giampaolo

Gas Turbine Handbook: Principles and Practice, 4th edition

The Fairmont Press

2011