Лични алати
Пријави се

Работа и управување на ЕЕС

Предмет: Работа и управување на ЕЕС

Код: 3ФЕИТ09008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Александра Крколева Матеска

Цели на предметната програма (компетенции): Познавање на структурата на современите системи за управување со ЕЕС. Оспособеност за решавање на проблеми поврзани со работата и управувањето на ЕЕС, вклучувајќи ги проблемите на оптимално определување на моќости, естимација на состојби и проблематиката на дистрибуирани алгоритми во ЕЕС.

Содржина на предметната програма: 1. Моделирање на електричните централи. Проблем на економски диспечинг. Преглед на методите за решавање на проблемот на економски диспечинг. Влијание врз преносната мрежа. Преглед на методите за пресметка на текови на моќности и напони во ЕЕС. Проблем на оптимална пресметка на текови на моќности. Преглед на методите за решавање на проблемот на оптимално определување на моќности и напони (градиентен метод, њутнов метод, метод на линеарно програмирање). Примена на методите за решавање на проблемот на оптимално определување на моќности и напони. 2. Проблем на проценка на состојби во ЕЕС. Методи за решавање на проблемот на проценка (естимација) на состојби. Проценка на состојби со методот на најмали квадрати. Примена на методите за решавање на проблемот на естимација на состојби преку примери. 3. Структура и карактеристики на современите системи за управување на електроенергетскиот систем (ЕМС).  4. Информациски системи во ЕЕС. Хиерархиски нивоа на управување во ЕЕС. Вовед во проблематиката на паралелно и дистрибуирано процесирање во ЕЕС. Проблем на дистрибуирано пресметување на текови на моќности и естимација на состојби во ЕЕС. Дистрибуиран пристап во контрола на напони и рекативни моќности.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Allen J. Wood, Bruce F. Wollenberg

Power Generation, Operation and Control,  Second Edition

John Wiley and Sons, Ltd

1996

2

Mohammad Shahidehpour, Yaoyu Wang

Communication and Control in Electric Power Systems

IEEE Press, John Wiley and Sons, Ltd

2003

3

Prabha Kundur

Power System Stability and Control

McGraw-Hill Inc

1994

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

James A. Momoh

Electric Power System Applications of Optimization

Marcel Dekker

2004

2

Ali Abur, Antonio G. Exposito

Power System State Estimation

Marcel Dekker

2004

3

Драгослав А. Рајичиќ, Рубин Ж. Талески

Методи за анализа на ЕЕС

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, ЕТФ

1996