Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Електроенергетски системи (ЕЕС) Истражувачки проект од областа на електроенергетските системи

Истражувачки проект од областа на електроенергетските системи

Предмет: Истражувачки проект од областа на електроенергетските системи

Код: 3ФЕИТ03

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставници: Сите наставници кои можат да бидат ментори на студиската програма ЕЕС

Цели на предметната програма (компетенции): Оспособеност за изработка на магистерска работа.

Содржина на предметната програма: Методологија на научно-истражувачката и апликативната работа; избор и проучување на релевантна литература за предвиденото истражување; дефинирање на предмет, методи и цели на истражувањето; собирање и обработка на податоци; решавање на конкретен проблем; подготовка на тези за пријава на магистерска работа.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

/

Сета литература наведена во останатите предмети во студиската програма ЕЕС.

/

2017

2

/

Актуелна литература од релевантни научно-истражувачки списанија и конференции.

/

2017