Лични алати
Пријави се

Електроенергетски системи (ЕЕС)

Структура на студиската програма за втор циклус студии по Електроенергетски системи


Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

 

Програмата нема задолжителни предмети

 

 

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

3.

Изборен предмет 3

3+0+0+3

6

4.

Изборен предмет 4

3+0+0+3

6

5.

Изборен предмет 5

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на електроенергетските системи

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус студии по Електроенергетски системи


Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Анализа на сложени заземјувачки системи

3+0+0+3

6

2.

Доверливост на ЕЕС

3+0+0+3

6

3.

Електрични и хибридни возила

3+0+0+3

6

4.

Енергија и климатски промени

3+0+0+3

6

5.

Интеграција на производството од ОИЕ во ЕЕС

3+0+0+3

6

6.

Квалитет на електричната енергија во ЕЕС

3+0+0+3

6

7.

Напредни техники за анализа на ЕЕС

3+0+0+3

6

8.

Примена на програмски алатки во ЕЕС

3+0+0+3

6

9.

Работа и управување на ЕЕС

3+0+0+3

6

10.

Развој на интелигентни електроенергетски мрежи

3+0+0+3

6

11.

Регулатива во енергетиката

3+0+0+3

6

12.

Флексибилни регулациони уреди во ЕЕС

3+0+0+3

6

13.

Функции на следење и управување на дистрибутивните системи

3+0+0+3

6

14.

Функционирање на пазарите на електрична енергија

3+0+0+3

6

15.

Апликативна теорија на графови

3+0+0+3

6

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на електроенергетските системи

0+0+0+6

6

2.

Применети механизми за поддршка на обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност

2+0+0+2

4

3.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4