Лични алати
Пријави се

Електроенергетика (ЕЕ)

Структура на студиската програма за втор циклус студии по Електроенергетика


 

Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Проектирање и моделирање на електрични централи и разводни постројки

3+0+0+3

6

2.

Управувачки системи во ЕЕ

3+0+0+3

6

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

3.

Изборен предмет 3

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на електроенергетика

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус студии по Електроенергетика


 

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Енергетика и околина

3+0+0+3

6

2.

Енергетски аспекти на ветерни електрични централи

3+0+0+3

6

3.

Енергетски одржлив развој

3+0+0+3

6

4.

Мали хидроцентрали

3+0+0+3

6

5.

Менаџмент на ризик во електроенергетиката

3+0+0+3

6

6.

Методи на оптимизација во електроенергетиката

3+0+0+3

6

7.

Оперативно водење на ЕЕО

3+0+0+3

6

8

Оптимална работа на изворите во ЕЕС

3+0+0+3

6

9.

Планирање на развој на производните капацитети во ЕЕС

3+0+0+3

6

10.

Проектна документација и проекти за обновливи извори на енергија

3+0+0+3

6

11.

Современи системи на релејна заштита

3+0+0+3

6

12.

Техноекономски аспекти на обновливи извори на енергија

3+0+0+3

6

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на електроенергетика

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4