Лични алати
Пријави се

4 - Електроенергетика (4-ЕЕ)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма: 4-Електроенергетика (4-ЕЕ)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии – академски (технички факултети или сродни студиски програми од земјава и странство).

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа електроенергетика

Развојот на една земја е во непосредна корелација со равојот на електроенергет­скиот сектор. Компаниите кои работат во оваа област сé повеќе се соочуваат со динамична работна околина, големи технолошки промени и работа на комплексни проекти.

Основна цел на овааа студиска програма е да произведе високоедуциран стручен кадар кој ќе има проширени стручни познавања од електроенергетика, кој ќе биде во чекор со примената на современата ИКТ во електроенергетскиот сектор и ќе биде способен да ги следи и применува најновите достигнувања во светот од областа на електроенергетиката. Студиската програма Електроенергетика на студентите ќе им овозможи проширени теоретски знаење во базичните области на електроенергетиката (производство на електрична енергија, разводни постројки и електроенергетска опрема) кое ќе можат практично да го применат во решавањето на инженерските задачи и проблеми.

Студен­тите на оваа студиска програма ќе бидат оспособени за изработка на стратегии, анализи, студии и сложени проекти од областа на електро­енергетиката во новата пазарно-ориентирана околина, да вршат анализа на сложени процеси и оптимално водење на погонот на електричните централи, како и да проектираат електро­енергетски објекти и системи за нивно управување.

Исто така, студентите на оваа студиска програма ќе се стекнат со знаење и вештини за водење на сложени проекти во електро­енер­гетиката, примена на мерките за електро­без­бедност и заштита на електроенергетските постројки, како и знаење за тековното одржување и испиту­ва­ње на опремата во електроенергетските објекти. Студентите ќе бидат способни и за корис­тење на совре­мени софтверски алатки и новите информатичко-комуникациски технологии во областа на електроенергетиката.

Студиите ќе им овозможат на студентите и понатамошно сопствено неформално образование од областа на Електроенергетиката (преку курсеви, обуки и семинари), како и продолжување на своето формално образование на трет циклус на докторски студии.

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ04018

Проектирање и моделирање на електрични централи и разводни постројки

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ04024

Управувачки системи во ЕЕ

6

3+0+0+3

180

 

Изборен предмет 1

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 2

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 3

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ04004

Енергетика и околина

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ04005

Енергетски аспекти на ветерни електрични централи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ04006

Енергетски одржлив развој

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ04008

Мали хидроцентрали

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ04011

Менаџмент на ризик во електроенергетиката

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ04012

Методи за оптимизација во електроенергетиката

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ04013

Оперативно водење на ЕЕО

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ04014

Оптимална работа на изворите во ЕЕС

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ04015

Планирање на развој на производните капацитети во ЕЕС

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ04020

Проектна документација и проекти за обновливи извори на енергија

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ04022

Современи системи на релејна заштита

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ04023

Техноекономски аспекти на обновливи извори на енергија

6

3+0+0+3

180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

ФЕИТ04

Истражувачки проект од областа на електроенергетиката

6

0+0+0+6

180

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

2+0+0+28

900