Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Електрични машини и автоматизација (ЕМА) Вмрежени системи за управување и управување во реално време

Вмрежени системи за управување и управување во реално време

Предмет: Вмрежени системи за управување и управување во реално време

Код: 3ФЕИТ01003

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Миле Станковски

Цели на предметната програма (компетенции): Цел на оваа дисциплина е да ги запознае студентите со повисоките нивоа на SCADA и дистрибуираните системи, проектирањето на хиерархиски SCADA системи и апликативното програмирање на вакви системи. Исто така во рамките на овој предмет студентите ќе се обучат за работа со системи кои се критични во однос на времето (реално временски системи).

Содржина на предметната програма: Повеќенивоовска организација на системите за управување и надгледување на постројките и процесите, интегрирани информациони системи на ниво на фабрика. Дистрибуирани компјутерски системи за работа во реално време: Мерење и моделирање на задоцнување во комуникациски мрежи. Управување во затворена јамка преку комуникациска мрежа. Проектирање и работа со повеќе нивоовски дистрибуирани системи.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Richard M. Murray

An Introduction to Networked Control Systems

California Institute of Technology

2006

2

Fei-Yue Wang, Derong Liu

Networked Control Systems – Theory and Applications

Springer-Verlag

2008

3

Xia, Fu, Liu

Analysis and Synthesis of Networked Control Systems

Springer-Verlag

2011