Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Електрични машини и автоматизација (ЕМА) Напредни методи за проектирање на електрични машини, трансформатори и апарати

Напредни методи за проектирање на електрични машини, трансформатори и апарати

Предмет: Напредни методи за проектирање на електрични машини, трансформатори и апарати

Код: 3ФЕИТ02019

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Михаил Дигаловски

Цели на предметната програма (компетенции): Со успешно завршување на овој предмет, кандидатот ќе се стекне со компетенции за: проектирање на електрични машини, трансформатори и апарати, со методи за оптимално програмирање и технологии за производство.

Содржина на предметната програма: Компјутерски поддржано проектирање на електрични машини, трансформатори и апарати. Вовед во компјутерското проектирање на електрични машини, трансформатори и апарати. Математички модели за компјутерско проектирање на електрични машини, трансфорамaтори и апарати. Банки на податоци. Методи за оптимално проектирање на електрични машини, трансфорамaтори и апарати. Алгоритми и компјутерски програми за реконструкција на пресметката на електрични машини, трансфорамaтори и апарати. Алгоритми и компјутерски програми за оптимално проектирање на ЕМТА. Елементи на компјутерска графика при компјутерско проектирање на електрични машини, трансфорамтори и апарати.  Технологија на производство на електрични машини, трансфорамaтори и апарати. Проектирање на технологијата на производство на електрични машини, трансфорамaтори и апарати. Компјутерска припрема на технолошка документација. Компјутерско следење на технолошки процеси на производство на електрични машини, трансфорамтори и апарати. Компјутерска следење на квалитетот на производот.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A.D.Dimarogonas

Machine Design: A CAD Approach

Wiley-Interscience

2000

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

T.Stolarski, Y.Nakasone, S.Yoshimoto

Engineering Analysis with Ansys Software

Butterworth-Heinemann

2011

2

V.Ostovic

Computer-Aided Analysis of Electric Machines: A Mathematica Approach

Prentice Hall

1994