Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Електрични машини и автоматизација (ЕМА) Истражувачки проект од областа на електрични машини и автоматизација

Истражувачки проект од областа на електрични машини и автоматизација

Предмет: Истражувачки проект од областа на електрични машини и автоматизација

Код: 3ФЕИТ02

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 0+0+0+6

Наставници: Сите наставници кои можат да бидат ментори на студиската програма ЕМА

Цели на предметната програма (компетенции): Оспособеност за изработка на магистерска работа.

Содржина на предметната програма: Методологија на научно-истражувачката и апликативната работа; избор и проучување на релевантна литература за предвиденото истражување; дефинирање на предмет, методи и цели на истражувањето; собирање и обработка на податоци; решавање на конкретен проблем; подготовка на тези за пријава на магистерска работа.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Актуелна литература од релевантни научно-истражувачки списанија и конференции.

2017

2

Целата литература наведена во останатите предмети во студиската програма EMA

2017