Лични алати
Пријави се

Електрични машини и автоматизација (ЕМА)

Структура на студиската програма за втор циклус студии по Eлектрични машини и автоматизација


Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

 

Програмата нема задолжителни предмети

 

 

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

3.

Изборен предмет 3

3+0+0+3

6

4.

Изборен предмет 4

3+0+0+3

6

5.

Изборен предмет 5

3+0+0+3

6

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус студии по Електрични машини и автоматизација


Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Векторско управување на машини за наизменична струја

3+0+0+3

6

2.

Вмрежени системи за управување и управува-ње во реално време

3+0+0+3

6

3.

Дигитална расклопна техника и заштита на електрични машини и трансформатори

3+0+0+3

6

4.

Дијагностика и мониторинг на електрични машини

3+0+0+3

6

5.

Динамика на електромоторни погони

3+0+0+3

6

6.

Електрични машини во системи за обновливи извори на енергија

3+0+0+3

6

7.

Заштита на електромоторни погони

3+0+0+3

6

8.

Компјутерско моделирање и анализа на електрични машини

3+0+0+3

6

9.

Методи за испитување на електрични машини

3+0+0+3

6

10.

Напредни методи за проектирање на електрични, машини, трансформатори и апарати

3+0+0+3

6

11.

Специјални електрични машини и нивно управување

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на електрични машини и автоматизација

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4