Лични алати
Пријави се

Телекомуникациски протоколен инженеринг

Предмет: Телекомуникациски протоколен инженеринг

Код: 3ФЕИТ10033

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Перо Латкоски

Цели на предметната програма (компетенции): По завршување на курсот се очекува студентот да ги владее напредните концепти за инженеринг на телекомуникациските протоколи од второ и повисоко протоколно ниво и да демонстрира способност за истражувачка работа во областа.

Содржина на предметната програма: Спецификација и опис на телекомуникациските протоколи од второ и повисоко протоколно ниво. Анализа и дизајн на комуникациските протоколи. Протоколен инженеринг и подобрување на ефикасноста на протоколите. Имплементација, тестирање и верификација на перформансите на процедурите дефинирани со телекомуникациските протоколи. Аналитички, симулациски и формални методи за евалуација на перформансите на процедурите и споредба на нивните резултати. Разработка на конкретни примери од современите широкопојасни безжични телекомуникациски технологии.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Pero Latkoski, Borislav Popovski

Communication Protocol Engineering of Wireless Networks: Modeling and Optimization

VDM Verlag Dr. Müller

2009

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Pallapa Venkataram, Sunilkumar S. Manvi, B. Babu

Communication protocol Engineering

Prentice-Hall

2014

2

Miroslav Popovic

Communication Protocol Engineering

CRC Press

2016