Лични алати
Пријави се

Стратешко планирање за телеком и Интернет иновации

Предмет: Стратешко планирање за телеком и Интернет иновации

Код: 3ФЕИТ10032

Број на ЕКТС кредити: 4 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+0+0+2

Наставник: Проф. д-р Тони Јаневски

Цели на предметната програма (компетенции): По завршување на курсот Стратешко планирање за телеком и Интернет иновации се очекува студентот да знае да ги разбира главните принципи за стратешко планирање и иновации во телеком и Интернет средина. Се очекува да биде подготвен да креира полиси и стратегии за развој како и да поседува знаење за управување со телеком и Интернет иновации.

Содржина на предметната програма: Конвергенција во телекомуникациите. Броадбанд стратегии и иновации. Развој на полиси. Улогата на стандардите. Менаџмент на иновации. Google модел, кориснички генерирани содржини. Apple iPhone модел. Мобилна и Интернет телефонија. Иновации во телевизијата (IPTV апликации). "Killer" сервиси/апликации. Мрежна неутралност, спектрална неутралност. Управување и регулирање на Интернет.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Robert Marcus, Collins Hemingway

The Fifth Wave: A Strategic Vision for Mobile Internet Innovation, Investment and Return

Robert Marcus, Collins Hemingway

2012

2

Toni Janevski

NGN Architectures, Protocols and Services

John Wiley & Sons

2014

3

ITU, Telecommunication Development Sector

Regulatory & Market Environment - Regulating Broadband Prices, ITU Broadband Series

International Telecommunication Union (ITU)

2012