Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Безжични системи, сервиси и апликации (БССА) Примена на методи за оптимизација во безжичните комуникации

Примена на методи за оптимизација во безжичните комуникации

Предмет: Примена на методи за оптимизација во безжичните комуникации

Код: 3ФЕИТ10025

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Марко Порјазоски

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со предизвиците и примена на методи за оптимално доделување на ресурси во современите безжични и мобилни комуникациски системи.

Содржина на предметната програма: Основни концепти на управување со ресурси. Предизвици во управувањето со ресурсите во безжичните системи. Методи за оптимизација на алокацијата на ресурси.  Конвексна оптимизација, линеарно и нелинеарно програмирање,  динамичко програмирање, економски модели, теорија на игри. Примена на техниките за оптимизација во управувањето со ресурсите во безжичните и мобилни комуникациски системи.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ekram Hossain, Mehdi Rasti, Long Bao Le

Radio Resource Management in Wireless Networks: An Engineering Approach

Cambridge

2017

2

Amila Tharaperiya Gamage,‎ Xuemin Shen

Resource Management for Heterogeneous Wireless Networks

Springer

2017

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

/

Избрани научни трудови од списанија и конференции

/

 

2

Zhu Han, K.J. Ray Liu

Resource allocation for wireless networks

Cambridge University Press

2008

3

B. G. Lee, D. Park, H. Seo

Wireless communications resource management

IEEE Press and John Wiley& Sons

2009