Лични алати
Пријави се

Кооперативни комуникации

Предмет: Кооперативни комуникации

Код: 3ФЕИТ10014

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Зоран Хаџи-Велков

Цели на предметната програма (компетенции): Познавање на техники и методи за комуникација помеѓу 3 и повеќе комуникациски партнери и кооперативен диверзитет.

Содржина на предметната програма: Безжични релејни канали. Капацитет на кооперативни канали. Капацитивен регион на системи со три јазли. Кооперативен диверзитет, стратегии за мал и голем однос сигнал-шум. Кооперативни комуникации со едно реле. Транспарентни и регенеративни релејни техники. Анализа на перформанси на различни кооперативни протоколи. Кодирана кооперативност. Дизајн на кодови.  Дистрибуирано просторно-временско и просторно-фреквентно кодирање. Дистрибуирано мрежно кодирање.   Кооперативни комуникации со повеќе јазли. Дистрибуирана оптимизација на системот. Оптимална алокација на моќноста.  Кооперативни техники со избор на реле. Зголемување на покриеноста преку кооперативност. Алгоритами за доделување на релиња. Кооперативни и релејни мрежи.   Кооперативни целуларни мрежи. Мрежни модели, мрежен капацитет. Кооперативни техники со повеќекратен пристап. Дистрибуирано кооперативно рутирање. Примена на кооперативните комуникациски техники во телекомуникациските системи од следна генерација.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Mischa Dohler, Yonghui Li

Cooperative Communications: Hardware, Channel & PHY

Wiley

2010

2

K. J. Ray Liu, A. K. Sadek, W. Su and A. Kwasinski

Cooperative Communications and Networking

Cambridge University Press

2009