Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Безжични системи, сервиси и апликации (БССА) Интелигентни безжични инфраструктури: технологии и апликации

Интелигентни безжични инфраструктури: технологии и апликации

Предмет: Интелигентни безжични инфраструктури: технологии и апликации

Код: 3ФЕИТ10012

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Валентин Раковиќ

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со карактеристиките на IoT/MTC мрежни концепти релевантни за изградба на ИКТ инфраструктури.  Разбирање на концептот на кратко-дометни мрежи (сензорски мрежи, RFID, NFC) и персонално омрежување (PAN, BAN). Анализа и дизајн на LPWAN мрежи. Елементи на ИКТ инфраструктури и комуникации во облак. Практична имплементација (case study) на различни IoT/MTC безжични технологии. Развој на IoT-базирани сервиси и апликации.

Содржина на предметната програма: Вовед. Персонални мрежи и сензорски мрежи (IEEE 802.15.x, архитектури, протоколи, апликации). RFID, NFC. Концепт на Интернет на нештата (Internet of Things - IoT). MТС стандарди. Меѓумрежно поврзување во IoT. Поврзување во облак. Aпликации и сервиси поврзани со концептите на IoT (на пр. интелигентни домови, интелигентен транспорт, интелигентни градови.)  Иден развој (Internet of Everything - IoE).

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Carles Anton-Haro, Mischa Dohler

Machine-to-machine (M2M) Communications

Elsevier

2016

2

S. Greengard

The Internet of Things

MIT press

2015

3

Vojislav B. Misic, Jelena Misic

Machine-to-Machine Communications: Architectures, Technology, Standards, and Applications

CRC Press

2017